نندارتون

ټیسټسي د څیړنې او پراختیا ټیم مشري لري

ټیسټسي یوه څیړنه او پراختیا لري چې د ډاکټرانو او ماسټرانو لخوا د مسلکي کارمندانو او د تولیدي اسانتیاو سره د تولید ظرفیت لري.
recombinant antigenhas په میاشت کې 18g ته ورسید.

موږ په کور دننه او بهر مختلف مشهور نندارتونونو ته بلنه ورکوو