د COVID-19 انټيجن ګړندي ازموینې کیسیټ (لعاب) - معمول سټایل