د COVID-19 انټيجن ګړندي ازموینې کیسیټ (لایوا) - لولیپپ سټایل